Tag "Scopus"

Three HSE Journals to Be Indexed by Scopus

Three HSE journals — Public Administration Issues (Voprosy Gosudarstvennogo i Munitsypal’nogo Upravleniya), Psychology. Journal of the Higher School of Economics (Psychologiya. Zhurnal Vysshey Shkoly Economiki) and The Russian Sociological Review (Sociologicheskoye Obozreniye) — are to be indexed by Scopus. The editorial boards of these journals have already been officially notified by Elsevier.